- -

Page tree

9.9.0.1.- Sobre el currículum: com el faig?

9.9.0.1.- Sobre el CV, ¿cómo lo hago?

9.9.0.2.- L'empresa m'ha cridat i he d'enviar-hi una carta de presentació; com la faig?

9.9.0.2.- La empresa me ha llamado y debo enviar una carta de presentación, ¿cómo la hago?

9.9.0.3.- M'han citat per a una dinàmica de grup; en què consisteix?

9.9.0.3.- Me han citado para una dinámica de grupo, ¿en qué consiste?

9.9.0.4.- ¿Qué se valora en las dinámicas de grupo?

9.9.0.4.- Què es valora en les dinàmiques de grup?

9.9.0.5.- ¿Qué debo evitar hacer en una dinámica de grupo?

9.9.0.5.- Què he d'evitar fer en una dinàmica de grup?

9.9.0.6.- Sobre els tests: he de ser sincer en els test de personalitat? Puc portar-hi calculadora?

9.9.0.6.- Sobre los test: tengo que ser sincero en los test de personalidad, puedo llevar calculadora

9.9.0.7.- Sobre l'entrevista: quina roba em pose?

9.9.0.7.- Sobre la entrevista: ¿Qué ropa me pongo

9.9.0.8.- Sobre l'entrevista: he de ser sincer? Puc preguntar pel sou?

9.9.0.8.- Sobre la entrevista: ¿Tengo que ser sincero?, ¿puedo preguntar por el sueldo?

9.9.0.9.- Sobre l'entrevista: què m'he de preparar, si no tinc experiència?

9.9.0.9.- Sobre la entrevista: ¿Qué me tengo que preparar, si no tengo experiencia?

9.9.10.- Sobre el objetivo profesional: cuando me pregunten sobre qué tipo de trabajo me interesa, ¿les puedo decir que estoy abierto a todo?

9.9.10.- Sobre l'objectiu professional: quan em pregunten sobre quin tipus de faena m'interessa, els puc dir que estic obert a tot?

9.9.11.- ¿Cómo me tengo que comportar en una dinámica de grupo?

9.9.11.- Com m'he de comportar en una dinàmica de grup?

9.9.12.- M'han seleccionat; quina diferència hi ha entre conveni i contracte en pràctiques?

9.9.12.- Me han seleccionado, ¿cuál es la diferencia entre convenio y contrato en prácticas?

9.9.13.- No quiero un contrato de prácticas porque me han dicho que se cobra poco. ¿Es así?

9.9.13.- No vull un contracte de pràctiques perquè m'han dit que s'hi cobra poc. És així?

9.9.14.- ¿Qué tipologías de contrato existen?

9.9.14.- Quines tipologies de contracte hi ha?

9.9.15.- ¿Qué es el salario mínimo interprofesional?

9.9.15.- Què és el salari mínim interprofessional?

9.9.16.- ¿Qué es un Convenio Colectivo?

9.9.16.- Què és un conveni col·lectiu?

  • No labels