- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Els convenis col·lectius són contractes entre els empresaris i els sindicats en els quals es fixen les condicions de treball, les retribucions, els torns, les vacances, etc.

Els salaris mínims són fixats en els convenis col·lectius, que poden ser nacionals, provincials, sectorials, etc.