- -

Page tree

El salari mínim interprofessional (SMI) és la quantia retributiva mínima que percep el treballador referida a la jornada legal de treball. El valor de l’SMI el fixa cada any el Govern mitjançant la publicació d’un Reial decret.


Per a l’any 2016, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va fixar el salari mínim interprofessional en 655,20 €.  • No labels