- -

Page tree

9.8.0.1.- Sóc titulat de la UPV i busque faena: on m'inscric?

9.8.0.1.- Soy titulado UPV y busco empleo, ¿dónde me inscribo?

9.8.0.2.- ¿Qué requisitos me hacen falta para utilizar vuestros servicios?

9.8.0.2.- Quins requisits em calen per a utilitzar els vostres serveis?

9.8.0.3.- ¿Es necesario que sea Alumni?

9.8.0.3.- Cal que siga Alumni?

9.8.0.4.-¿Durante cuánto tiempo puedo utilizar vuestro servicio de empleo y orientación laboral y cuánto va a costarme?

9.8.0.4.- Durant quant de temps puc utilitzar el vostre servei d¿ocupació i orientació laboral, i quant em costarà?

9.8.0.5.- M'he inscrit en la base de dades de pràctiques en empresa; és la mateixa que la d'ocupació?

9.8.0.5.- Me he inscrito en la base de datos de prácticas en empresa, ¿es la misma que la de empleo?

9.8.0.6.- Al inscribirme me aparecen dos opciones: Dirempleo Intermedia y Dirempleo en línea, ¿Qué diferencia hay?

9.8.0.6.- En inscriure-m'hi m'apareixen dues opcions: Dirempleo intermedia i Dirempleo en línia, quina diferència hi ha?

9.8.0.7.- M'agradaria obtenir més informació sobre el lloc de treball que la que hi ha penjada en Internet; què puc fer?

9.8.0.7.- Me gustaría obtener más información sobre el puesto que la que hay colgada en Internet ¿qué puedo hacer al respecto?

9.8.0.8.- Una empresa m'ha contractat a través de la vostra gestió; he de comunicar-vos-ho? Em continuareu cridant per a altres treballs?

9.8.0.8.- Una empresa me ha contratado a través de vuestra gestión ¿tengo que comunicároslo? ¿Me seguiréis llamando para otros trabajos?

9.8.0.9.- ¿Qué sucede si contactáis conmigo para ofrecerme una oferta y la rechazo? ¿Y si la rechazo al tener la entrevista con la empresa?

9.8.0.9.- Què ocorre si contacteu amb mi per proporcionar-me una oferta i la rebutge? I si la rebutge després de l'entrevista amb l'empresa?

9.8.10.- ¿Cuánto tengo que esperar que me llame una empresa, si ya habéis mandado mi CV?

9.8.10.- Quant he d'esperar fins que em cride una empresa, si ja hi heu enviat el meu CV?

9.8.11.- ¿Me tengo que apuntar a todas las ofertas por Internet para que me llamen las empresas?

9.8.11.- M'he d'apuntar a totes les ofertes per Internet perquè em criden les empreses?

9.8.12.- Complisc perfectament el perfil sol·licitat per l'empresa; per què no m'han cridat, llavors?

9.8.12.- Cumplo perfectamente el perfil solicitado por la empresa ¿por qué no me ha llamado siquiera?

9.8.13.- Ja no vull que em continueu informant d'ofertes de treball; què faig?

9.8.13.- Ya no deseo que me sigáis informando de ofertas de trabajo ¿qué hago?

  • No labels