- -

Page tree

La Universitat Politècnica de València va aprovar a final de 2012, en el Consell de Govern, la Política d’integritat científica i bones pràctiques d’investigació.

En el preàmbul d’aquest document s’indica que les finalitats i els mitjans de la investigació han d’estar en coherència amb el valor intrínsec de l’ésser humà i la dignitat de la persona, incloent-hi entre els principis ètics que ha de respectar la bona praxi científica la transparència i la rendició de comptes en l’activitat científica.

La normativa defineix la mala pràctica científica com la fabricació, falsificació o plagi en la proposta, realització o revisió d’investigacions o en la publicació dels resultats corresponents, i després de repassar algunes conductes no acceptables acaba amb unes recomanacions.

Així mateix, la UPV té una Normativa sobre protecció i transferència de drets de propietat intel·lectual i industrial aprovada l’any 2012.

Aquesta normativa estableix la titularitat dels resultats de les activitats d’investigació i com cal fer-ne la comunicació. Aborda qüestions relatives a la propietat intel·lectual i industrial generada al si de la Universitat, el saber fer (know-how) i la gestió de tot això.