- -

Page tree

La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a l’autor pel mer fet d’haver-la creada. La llei distingeix dos tipus de drets:

  • Els drets morals, que són irrenunciables i inalienables.
  • Els drets d’explotació, que són transferibles i tenen un període de vigència temporal, després del qual passen a ser obres de domini públic. Concretament, són els següents (el titular dels drets decideix quins usos fa i autoritza i quins no):
  • Reproducció: fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà o en qualsevol forma, de tota l’obra o de part d’aquesta. Per tant, reproduir és fotocopiar, imprimir, digitalitzar, canviar de suport o descarregar d’Internet.
  • Distribució: posada a la disposició del públic de l’original o de les còpies de l’obra, en un suport tangible, mitjançant la venda, el lloguer o el préstec, o de qualsevol altra forma. Suposa l’existència d’exemplars físics.
  • Comunicació pública: qualsevol acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l’obra sense que hi haja una distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’elles. No cal que l’usuari accedisca a l’obra; n’hi ha prou que estiga posada a la disposició del públic. S’aplica quan l’obra es posa a Internet.
  • Transformació: s’entén com a tal la traducció, l’adaptació i qualsevol altra modificació en la forma de l’obra de la qual es derive una obra diferent.