- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

L'Escola de Doctorat, una vegada realitzada la convocatòria formal de l'acte de defensa per part del President del Tribunal de tesi, contactarà amb els membres del tribunal per a la gestió de desplaçaments i allotjament.

En aquesta pàgina WEB trobarà informació quant a límits de despesa i imports per cadascun dels conceptes de despesa.

  • No labels