- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

L'índex d'impacte de les revistes en Scopus es pot consultar en la base de dades Scimago Journal Rank. 

Per a més informació, consulta la Biblioguia sobre Factor d'impacte i cites rebudes.