- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

L'Escola de Doctorat, una vegada realitzada la convocatòria formal de l'acte de defensa per part del President del Tribunal de tesi, contactarà amb els membres del tribunal per a la gestió de desplaçaments i allotjament.

En aquesta pàgina WEB trobarà informació quant a límits de despesa i imports per cadascun dels conceptes de despesa.