- -

Page tree

El procediment per a realitzar canvis eventuals en l'assignació del personal acadèmic que tutoritza o dirigix la tesi ha sigut publicat en la web del programa (Informació per als alumnes)

Per a efectuar canvis eventuals en l'assignació de tutor/director de tesi el doctorand haurà de comunicar els mateixos per escrit a la Comissió Acadèmica del Programa, amb la conseqüent motivació, i el document haurà de comptar amb la firma de tots els implicats en el/els canvi(s) : director/tutor que cessa, director/tutor que assumix de nou la funció.

La Comissió Acadèmica és la responsable de l'acceptació/rebuig dels canvis proposats

  • No labels