- -

Page tree

Els articles publicats en determinades revistes d'Elsevier, Springer, Wiley i ACS poden ser finançats per la UPV si compleixen els requisits següentsaprovats per la Comissió d'I+D+i el 14 de juliol de 2021.

  1. Que hi haja disponibilitat per al finançament, ja que els acords signats tenen uns límits de nombre d'articles i pressupost per any.
  2. Que l'autor corresponsal, l'anomenat corresponding author, i almenys el 50% dels autors siga personal de la UPV i la seua afiliació i a/e de correspondència complisca la normativa oficial de la UPV (BOUPV 14, març 2008 i BOUPV 119, octubre 2018).
  3. Que la revista on es publica estiga inclosa en els acords signats i a més s'enquadre en el Q1 o el Q2 del Journal Citation Reports.
  4. Que els autors de la UPV no hagen sigut ja finançats en un altre article el mateix any.
  5. Que s'afija un esment en els agraïments incloent-hi “Funding for open access charge: CRUE-Universitat Politècnica de València”
  6. Que es realitze el dipòsit posterior a la publicació en Senia, per a la difusió des del repositori institucional. En cas contrari, la petició de finançament següent per qualssevol dels autors UPV no serà atesa.

En cas de dubte contacta'ns amb un PoliConsulta. Més informació.

  • No labels