- -

Pulse si desea acceder a la informació en castellano

Castellano

Guia per a l'enregistrament d'objectes d'aprenentatge de vídeo (Polimedia)

Polimedia

Si no coneix Polimedia pot visualitzar una selecció d'exemples en l'adreça https://media.upv.es/?id=55e6d708-0e1d-1a49-9ebf-1ab823a59486

RECOMANACIONS GENERALS

 • El vídeo ha de resultar seriós (pel que la seua extensió ha de ser suficient) i alhora ha de mantindre l'atenció de l'oïdor (pel que ha de resultar també prou curt). La duració màxima recomanada per enregistrament és de 10 minuts. Els estudis realitzats sobre la matèria indiquen que l'atenció disminueix a partir dels 6 minuts.
 • Si el que desitja explicar és més extens dividisca la presentació en diferents apartats/seccions. El millor és un vídeo per concepte, a manera de píndola de coneixement (per exemple, podem en un vídeo explicar què és un concepte, en un altre com aplicar aquest concepte, en un altre vídeo mostrar les classificacions possibles en funció de diferents criteris, i en un altre vídeo mostrar un cas pràctic sobre aqueix concepte...).
 • Determine quin és l'objectiu del vídeo i els resultats d'aprenentatge a aconseguir pels alumnes ("en finalitzar el treball amb el vídeo l'alumne serà capaç de..."). Explique a l'alumne escaridament com l'ajudarà el vídeo a aconseguir aqueixos resultats d'aprenentatge.
 • Prepare abans de l'enregistrament un guió amb els punts a tractar (no es recomana redactar el que dirà, ja que acabarà llegint).

RECOMANACIONS SOBRE LA ROBA

 • No porte roba de color blanca ja que en l'enregistrament es tornarà transparent. Pot portar roba de qualsevol altre color, inclòs el verd i el blau (Fig.1)
 • No porte roba que tinga estampats de ratlles o de quadres fins a fi d'evitar l'efecte “Moiré” (Fig.2)SOBRE EL LLENGUATGE I LA PRESENTACIÓ

 • És important no oblidar-se de donar suport a les explicacions mitjançant gestos, ja que una dels avantatges que aporta Polimedia és la comunicació no verbal. Resulta més efectiu un vídeo on el ponent resulta exagerat, que un vídeo on el ponent no mostra a penes gesticulació.
 • El millor és imaginar-se que la cambra és un grup de 3 o 4 alumnes als quals els estem presentant el tema.
 • Seguisca les recomanacions següents per a aconseguir un vídeo efectiu que interesse als seus alumnes:  
  • Capte l'atenció en el primer minut del vídeo. En aqueix temps l'alumne decidirà si continuar veient el vídeo o es "desconnectarà" d'aquest. Pot començar amb una controvèrsia, amb preguntes que trobaran la seua resposta després de la visualització del vídeo. Busque la diferència en cada vídeo.
  • Evite llegir les diapositives i incloure diapositives amb molt de text (millor utilitzar imatges).
  • Utilitze exemples curiosos, imatges cridaneres o sorprenents,... necessita captar l'atenció (estem sobre-exposats a molta informació i necessitem centrar l'atenció de l'alumne).
  • Propose qüestions, activitats, reflexions... a realitzar per l'alumne (en un moment determinat pot fins i tot proposar a l'alumne parar el vídeo i realitzar algun càlcul, activitat, etc.). Resulta més efectiu un vídeo al qual se l'associa alguna activitat, atés que ajuda a l'alumne a prestar i centrar la seua atenció, prendre notes, etc.

ASPECTES TÈCNICS

 • Per a exposar les seues presentacions disposarà d'un ordinador amb connexió a internet i programari ofimàtic bàsic.
 • Si necessita utilitzar algun programari específic li recomanem que porte el seu propi ordinador portàtil o que habilite la connexió remota al seu ordinador de treball. En tot cas indique-ho a l'hora de realitzar la reserva.
 • Li recomanem que utilitze fons clars amb lletres fosques en les seues presentacions.
 • Si les seues presentacions estan maquetades en format Panoràmic 16:9 recorde que ha de deixar un marge lliure en la zona inferior dreta, tal com es mostra en la següent imatge.Aquesta zona quedarà tapada en el Polimedia final per la silueta del professor com es pot veure en la imatge següent.


Davant qualsevol dubte pose's en contacte amb el personal tècnic en l'adreça de correu electrònic polim@upvnet.upv.es

Guía para la grabación de objetos de aprendizaje de vídeo (Polimedia)

Polimedia

Si no conoce Polimedia puede visualizar una selección de ejemplos en la dirección https://media.upv.es/?id=55e6d708-0e1d-1a49-9ebf-1ab823a59486

RECOMENDACIONES GENERALES

 • El vídeo debe resultar serio (por lo que su extensión ha de ser suficiente) y a la vez ha de mantener la atención del oyente (por lo que ha de resultar también lo suficientemente corto). La duración máxima recomendada por grabación es de 10 minutos. Los estudios realizados sobre la materia indican que la atención disminuye a partir de los 6 minutos.
 • Si lo que desea explicar es más extenso divida la presentación en diferentes apartados/secciones. Lo mejor es un vídeo por concepto, a modo de píldora de conocimiento (por ejemplo, podemos en un vídeo explicar qué es un concepto, en otro cómo aplicar dicho concepto, en otro vídeo mostrar las clasificaciones posibles en función de distintos criterios, y en otro vídeo mostrar un caso práctico sobre ese concepto...).
 • Determine cuál es el objetivo del vídeo y los resultados de aprendizaje a alcanzar por los alumnos ("al finalizar el trabajo con el vídeo el alumno será capaz de..."). Explique al alumno escuetamente cómo le va a ayudar el vídeo a alcanzar esos resultados de aprendizaje.
 • Prepare antes de la grabación un guión con los puntos a tratar (no se recomienda redactar lo que va a decir, puesto que terminará leyendo).

RECOMENDACIONES SOBRE LA ROPA

 • No lleve ropa de color blanca ya que en la grabación se volverá transparente. Puede llevar ropa de cualquier otro color, incluido el verde y el azul (Fig.1)
 • No lleve ropa que tenga estampados de rayas o de cuadros finos a fin de evitar el efecto “Moiré” (Fig.2)SOBRE EL LENGUAJE Y LA PRESENTACIÓN

 • Es importante no olvidarse de apoyar las explicaciones mediante gestos, ya que una de las ventajas que aporta Polimedia es la comunicación no verbal. Resulta más efectivo un vídeo donde el ponente resulta exagerado, que un vídeo donde el ponente no muestra apenas gesticulación.
 • Lo mejor es imaginarse que la cámara es un grupo de 3 o 4 alumnos a los que les estamos presentando el tema.
 • Siga las recomendaciones siguientes para conseguir un vídeo efectivo que "enganche" a sus alumnos: 
  • Capte la atención en el primer minuto del vídeo. En ese tiempo el alumno decidirá si seguir viendo el vídeo o se "desconectará" del mismo. Puede comenzar con una controversia, con preguntas que encontrarán su respuesta después de la visualización del vídeo. Busque la diferencia en cada vídeo.
  • Evite leer las diapositivas e incluir diapositivas con mucho texto (mejor utilizar imágenes).
  • Utilice ejemplos curiosos, imágenes llamativas o sorprendentes,... necesita captar la atención (estamos sobre-expuestos a mucha información y necesitamos centrar la atención del alumno).
  • Proponga cuestiones, actividades, reflexiones... a realizar por el alumno (en un momento determinado puede incluso proponer al alumno parar el vídeo y realizar algún cálculo, actividad, etc.). Resulta más efectivo un vídeo al que se le asocia alguna actividad, dado que ayuda al alumno a prestar y centrar su atención, tomar notas, etc.

ASPECTOS TÉCNICOS

 • Para exponer sus presentaciones dispondrá de un ordenador con conexión a internet y software ofimático básico.
 • Si necesita utilizar algún software específico le recomendamos que traiga su propio ordenador portátil o que habilite la conexión remota a su ordenador de trabajo. En todo caso indíquelo a la hora de realizar la reserva.
 • Le recomendamos que utilice fondos claros con letras oscuras en sus presentaciones.
 • Si sus presentaciones están maquetadas en formato Panorámico 16:9 recuerde que debe dejar un margen libre en la zona inferior derecha, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Esta zona quedará tapada en el Polimedia final por la silueta del profesor como se puede ver en la imagen siguiente.


                                                                                             


Ante cualquier duda póngase en contacto con el personal técnico en la dirección de correo electrónico polim@upvnet.upv.es

 • No labels