- -
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De: Àrea de Comunicació <comunicacion@upv.es>
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2020 22:11
Para: Comunidad universitaria <no-responda@upv.es>
Asunto: Docència en línia a partir del dilluns 16 i suspensió de totes les activitats extraacadèmiques / Docencia online a partir del lunes 16 y suspensión de todas las actividades extraacadémicas


D'acord amb el comunicat emès per la Generalitat Valenciana, els rectors i rectores de les cinc universitats públiques valencianes han decidit impartir provisionalment en línia tota la seua docència oficial i formació permanent a partir del pròxim dilluns, 16 de març, com a mesura preventiva davant la pandèmia de coronavirus-COVID–19.

El professorat de cada universitat, a través de les seues pròpies plataformes de docència en línia, impartirà des del dilluns les seues classes perquè l'estudiantat puga seguir-les des de casa. A més, s'habilitaran aules d'informàtica, en les quals s'adoptaran mesures de seguretat, perquè l'alumnat que no dispose d'ordinadors, portàtils, mòbils o tauletes puga atendre les classes.

En breu, la UPV enviarà un comunicat amb informació específica sobre l’ensenyament en línea.

En aquest sentit, i com que no s'ha pogut informar d'aquestes mesures amb anterioritat, la UPV ha pres la decisió de cancel·lar tots els actes d'avaluació previstos per a demà, divendres 13 de març.

D’altra banda, s'han suspès tots els programes d'intercanvi de Personal Docent i Investigador, Personal d'Administració i Serveis, i alumnat.

S'ha decidit, igualment, la suspensió a tots els campus de totes les activitats extraacadèmiques, d'extensió universitària, culturals, esportives, de formació permanent, actes i esdeveniments en seus universitàries, jornades i, en general, totes les que no corresponguen a la docència reglada.

Tal com s'estableix en el comunicat i mentre no es comuniquen noves instruccions, el Personal Docent i Investigador, el Personal Investigador i el Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de València continuaran assistint als seus llocs de treball.

Aquestes mesures especials es mantindran fins que la situació sanitària en relació amb el coronavirus-COVID–19 permeta la seua reconsideració o modificació.

València, 12 de març del 2020

El Rector
De acuerdo con el comunicado emitido por la Generalitat Valenciana, los rectores y rectoras de las cinco universidades públicas valencianas han decidido impartir provisionalmente vía online toda su docencia oficial y formación permanente a partir del próximo lunes, 16 de marzo, como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus-COVID–19.

El profesorado de cada universidad, a través de sus propias plataformas de docencia online, impartirá desde el lunes sus clases para que el estudiantado pueda seguirlas desde casa. Además, se habilitarán aulas de informática, en las que se adoptarán medidas de seguridad, para que el alumnado que no disponga de ordenadores, portátiles, móviles o tabletas pueda atender las clases.

En breve, la UPV enviará un comunicado con información específica sobre la docencia online.

En este sentido, y puesto que no se ha podido informar de estas medidas con anterioridad, la UPV ha tomado la decisión de cancelar todos los actos de evaluación previstos para mañana, viernes 13 de marzo.

Así mismo, se han suspendido todos los programas de intercambio de Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios, y alumnado.

Se ha decidido, igualmente, la suspensión en todos los campus de todas las actividades extraacadémicas, de extensión universitaria, culturales, deportivas, de formación permanente, actos y eventos en sedes universitarias, jornadas y, en general, todas las que no correspondan a la docencia reglada.

Tal y como se establece en el comunicado y mientras no se comuniquen nuevas instrucciones, el Personal Docente e Investigador, el Personal Investigador y el Personal de Administración y Servicios de la Universitat Politècnica de Valencia continuarán asistiendo a sus puestos de trabajo.

Estas medidas especiales se mantendrán hasta que la situación sanitaria en relación con el coronavirus-COVID–19 permita su reconsideración o modificación.

València, 12 de marzo de 2020

El Rector

  • No labels