- -

Page tree

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat regula que les tesis aprovades s’han de dipositar en algun repositori i estar en obert. Però és cert que també cal respectar els drets d’explotació cedits a les editorials.

Per tant, per a la difusió en obert d’una tesi per compendi és necessari tenir els drets d’explotació, bé perquè els ha mantingut l’autor, o bé perquè té el permís de l’editorial. Si la política de la revista on s’ha publicat un article no en permet la difusió, sol·licita el permís i indica que és per a una tesi per compendi. A més, has de tenir en compte els possibles períodes d’embargament; és a dir, el temps que ha de transcórrer entre la publicació de l’article i l’accés obert a aquest. Has d’indicar els embargaments en l’aplicació de gestió de tesi.

Et recomanem la consulta de l’esquema Publicar la Tesi per compendi de publicacions, i el web de l’Escola de Doctorat les “Directrius per a la presentació de tesis doctorals en la UPV amb resultats prèviament publicats”.