- -

Page tree

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat regula que les tesis aprovades s’han de dipositar en algun repositori i estar en obert. Però és cert que també cal respectar els drets d’explotació cedits a les editorials.

Per tant, per a la difusió en obert d'una tesi per compendi és necessari comptar amb els drets d'explotació, bé perquè com a autor els has mantinguts, o bé perquè comptes amb el permís de l'editorial. Si la política de la revista on has publicat un article no permet la difusió d'aquest, hauràs de sol·licitar el permís indicant que és per a una tesi per compendi. A més, hauràs de tenir en compte els possibles períodes d'embargament, és a dir el temps que ha de transcórrer entre la publicació de l'article i l'accés obert a aquest. Els embargaments hauràs d'indicar-los en l'aplicació de gestió de tesi.

Sobre l'estructura de la tesi i la manera d'adaptar els articles, hauràs de complir els criteris genèrics establits per l'Escola de Doctorat i la seua normativa. A més d'això, hauràs de complir els requisits específics marcats per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que hages triat.

Dirigeix-te a l'Escola de Doctorat perquè t'aclarisquen qualsevol dubte que tingues sobre la presentació de la tesi i parla també amb el teu director perquè t'oriente sobre com complir amb els requisits del Programa.