- -

Page tree

En dipositar la seua obra a RiuNet l’autor conserva tots els drets d’autoria, de cita i de publicació en altres canals. Tingues en compte que algunes editorials poden sol·licitar que l’obra continga alguna novetat per a acceptar-te la publicació de la tesi. En aquest cas, la publicació posterior ha d’aportar originalitat sobre la tesi original.

En qualsevol cas el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat regula que les tesis aprovades s’han de dipositar en algun repositori i estar en obert, llevat que hi haja un impediment legal o bé es vulga protegir mitjançant patent. En aquest cas, pots demanar a l'Escola de Doctorat que aplicació un embargament en l'aplicació Gestió de tesi abans de la seua publicació en el repositori.