- -

Page tree

No. Difonent les teues obres digitals a RiuNet conserves tots els drets d’autoria, de cita i de publicació en altres canals. No obstant això, és cert que pots trobar problemes a publicar amb posterioritat el treball si prèviament ja l’has fet públic en un repositori, ja que ja no hi ha novetat.