- -

Page tree

El DOI és un identificador d’objectes digitals. Consisteix en un enllaç permanent en forma de codi alfanumèric que identifica de forma única un contingut electrònic. Aquest contingut pot ser un article científic, una imatge, un llibre, una cançó o un altre, sempre que es tracte d’un objecte en l’ambient digital. En aquest context científic també s’assigna als articles in press; això és, els articles ja disponibles en les plataformes de revistes científiques en línia però encara pendents d’incloure en un volum.

A diferència d’una URL, el DOI no canvia amb el pas del temps, encara que l’article canvie d’adreça, ja que porta la informació incorporada en forma de metadades.

Se’n recomana l’ús en citar una obra i les referències bibliogràfiques atès que assegura una recuperació immediata de l’objecte.

La Universitat gestiona l’assignació de DOI a les tesis llegides a la Universitat, als articles de les revistes publicades en el portal institucional PoliPapers i als datasets a les comunicacions a congressos editats per la UPV.