- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

És important mantenir una única signatura en les publicacions al llarg de tota la carrera professional, d’aquesta manera es guanya visibilitat en evitar la dispersió de la producció i es milloren mesures bibliomètriques com ara l’Índex H.

La UPV va signar el 2008 una normativa sobre signatura científica que bàsicament dona aquestes indicacions:

  • Respecte al nom de l’autor
    • Si el primer cognom és infreqüent es pot usar només aquest primer cognom i el nom de pila sencer o amb inicial o inicials si és compost
    • Si el primer cognom és comú es recomana usar els dos cognoms units per guió
    • Si els cognoms tenen partícules es recomana no usar-les. Si s’usen han d’anar unides per guió
  • Respecte al lloc de treball