- -

Page tree

És important mantenir una única signatura en les publicacions al llarg de tota la carrera professional, d’aquesta manera es guanya visibilitat en evitar la dispersió de la producció i es milloren mesures bibliomètriques com ara l’Índex H.

La UPV va signar el 2008 una normativa sobre signatura científica que bàsicament dona aquestes indicacions:

  • Respecte al nom de l’autor
    • Si el primer cognom és infreqüent es pot usar només aquest primer cognom i el nom de pila sencer o amb inicial o inicials si és compost
    • Si el primer cognom és comú es recomana usar els dos cognoms units per guió
    • Si els cognoms tenen partícules es recomana no usar-les. Si s’usen han d’anar unides per guió
  • Respecte al lloc de treball

Per a més informació, podeu consultar la guia sobre Identificadors i signatura científica.