- -

Page tree

Les sol·licituds d’ajudes es lliuren al registre general de la UPV.

  • En quin format s’ha de presentar la sol·licitud d’ajuda?

Les sol·licituds d'ajudes s'han de presentar amb el “annex I” que apareix al final de cada convocatòria i l'imprès de currículum normalitzat disponible  ací  

Els mèrits al·legats han d'estar correctament acreditats:

  • Els mèrits de competició oficial universitària representant a la UPV no és necessari acreditar-los ( el Servei d'Esports ja disposa d'aquesta informació)
  • La resta de mèrits els ha d'acreditar la federació autonòmica o nacional segons corresponga.
  •  En l'ajuda de residència: l'empadronament de tots els membres de la unitat familiar i el “annex II” amb totes les dades i signatures dels membres de la unitat familiar.