- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Només es pot canviar si el gestor de la competició ho autoritza i és per causes justificades. En aquest cas heu de posar-vos en contacte amb el responsable de la competició.