- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Els socis poden fer esport en qualsevol dels campus de la UPV independentment del campus a què pertanyen.

La taxa a aplicar és la del campus al què pertanyen.