- -

Page tree

L’alta de soci d’esports com a familiar de primer grau de PAS i PDI major de 18 anys s’acredita aportant la fotocòpia del llibre de família (o document que n’acredite la convivència), el DNI del sol·licitant i el carnet d’UPV del familiar vinculant, en el moment de tramitar l’alta de soci.