- -

Page tree

L'aplicació “Gestió de tesi” (GT) permet a estudiants de doctorat, directors i tutors de tesis, coordinadors de programa i membres de les Comissions Acadèmiques i suports administratius, personal de la ED (Escola de Doctorat) i agents externs (avaluadors externs i membres de tribunal) dur a terme tots els processos on-line.
L'accés a l'aplicació per als estudiants, directors, i altres participants, membres d'UPV, es fa a través de la Intranet UPV.
L'accés per als avaluadors externs i membres de tribunal es farà mitjançant una invitació que contindrà un enllaç amb accés directe.