- -

Page tree

El Reial decret 99/2011 en el seu article 13.3 determina que la universitat ha de garantir la publicitat de la tesi doctoral finalitzada, a fi que durant el procés d'avaluació, i amb caràcter previ a l'acte de defensa, altres doctors puguen remetre observacions sobre el seu contingut.

Aquest requisit es garanteix mitjançant un termini d'exposició pública de 10 dies naturals, durant el qual altres doctors poden revisar el text complet de la tesi doctoral en les instal·lacions de l'Escola (prèvia acreditació), així com, si ho estimen oportú, presentar al·legacions mitjançant els registres generals de la Universitat.

El termini d'exposició pública comença a comptar des de l'endemà a la validació del depòsit de tesi per part de l'Escola de Doctorat.

Una vegada conclòs el termini d'exposició pública el President del tribunal podrà convocar la defensa de la tesi. Aquesta convocatòria haurà de fer-se amb un termini d'almenys 10 dies previs a la defensa.

En aquest enllaç trobarà informació més detallada sobre aquest tema.