- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Es denomina depòsit de la tesi al registre de la versió de tesi per al seu defensa.

El depòsit es farà una vegada completat el procés d'avaluació externa i després de l'autorització de la direcció de tesi i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

En aquest enllaç trobarà informació detallada d'aquesta gestió.