- -

Page tree

Una vegada completat el primer esborrany de la tesi (V1) s'ha de passar un procés d'avaluació extern de la qualitat del treball, el primer pas del qual és un procés de revisió antiplagi.

Per a poder iniciar aquest procés es requereix tindre registrades en l'expedient acadèmic del doctorant (registre d'activitats) el mínim d'hores requerides pel seu programa de doctorat.

Pas 1: El procés s'inicia quan l'estudiant puja el primer esborrany de la tesi -V1- des de Gestió de tesi (Menú  Fase avaluació // Versió 1 tesi). Pot aprofitar aquest pas per a sol·licitar també un Canvi en el títol de la tesi.

Des de la direcció de la tesi es dona el vistiplau a l'esborrany de la tesi (V1) → Si els directors són UPV es necessita només el OK d'un d'ells. Si els directors són tots externs es necessita el OK de tots o el del tutor UPV.

Pas 2: Amb el vistiplau de la direcció de la tesi, l'esborrany (V1) passa automàticament a la plataforma de detecció de plagi (Turnitin). La plataforma retorna un informe que indica el % de plagi detectat i els detalls del plagi detectat. (sol tardar entre 1-3 hores aproximadament).

Pas 3: El doctorand ha de justificar els resultats obtinguts en el pas anterior (informe de revisió doctorant), a través de gestió de tesi (Menú  Fase avaluació // Informe de revisió de plagi):

En aquest pas, existeix l'opció de sol·licitar tornar a presentar un nou esborrador V1. Si ho sol·licita, i els seus directors i CAPD ho autoritzen, tindrà opció de pujar un nou fitxer V1 de la tesi per a reiniciar el procés.

ATENCIÓ: si es marca aquesta opció s'està demanant permís per a poder presentar un nou esborrany de tesi. Aquesta acció requereix necessàriament l'autorització de la Comissió Acadèmica del programa pel que interromp la possibilitat de sol·licitar la revisió per avaluadors externs fins que la CAPD resolga (Pas 5.2).

Pas 4: Una vegada el doctorand ha completat el seu informe de justificació, els directors de la tesi poden donar el vistiplau a aquest, o rebutjar-lo (l'estudiant ha de repetir la justificació de resultats (tornaria al pas 3).

Pas 5: Amb el vistiplau dels directors:

5.1: Si l'estudiant NO ha marcat l'opció de tornar a presentar un nou esborrador V1, la CAPD pot:

  • Donar-ho per bo aprovant la proposta d'avaluadors externs (no ha de fer gens addicional).
  • Rebutjar l'informe justificatiu (l'estudiant ha de repetir la justificació → torna al pas 3).
  • Bloquejar la presentació de la tesi si tenen indicis d'un cas greu de plagi

Només els apareixeran dues opcions:

5.2: Si l'estudiant SÍ ha marcat l'opció de tornar a presentar un nou esborrador V1, la CAPD ha de pronunciar-se, i no podrà passar a l'aprovació de la proposta d'avaluadors externs. En aquest cas la CAPD pot:

      • Acceptar la sol·licitud de tornar a presentar la V1 ( → torna al pas 1 ).
      • Rebutjar l'informe justificatiu, (l'estudiant ha de repetir la justificació → torna al pas 3 i pot desmarcar l'opció de tornar a presentar V1 si ho havia fet per error o si al final es decideix no autoritzar el canvi de V1).
      • Bloquejar la presentació de la tesi si tenen indicis d'un cas greu de plagi

En aquest cas apareixeran tres opcions: