- -

Page tree

La normativa de doctorat marca que totes les tesis han de passar una avaluació anual del progrés del pla d'investigació.
Durant el mes de juny, i independentment de la data de matrícula, el doctorand realitzarà un informe d'acte-avaluació anual del seu pla d'investigació i experiències en el programa de doctorat.
L'informe serà revisat per la direcció de tesi i/o tutor/a, que emetrà durant la primera quinzena de juliol, una valoració que haurà de ser tinguda en compte per la CAPD. El director/a o tutor/a podrà demanar la millora de l'informe al doctorand per a això disposarà, l'alumne, de 5 dies addicionals als terminis indicats.
La CAPD avaluarà el Registre d'Activitats dels alumnes: pla d'investigació i activitats formatives de caràcter específic, al costat dels informes emesos pel tutor/a o director/a. L'avaluació positiva serà requisit indispensable per a continuar en el programa.

En cas d'avaluació negativa, que serà degudament motivada, el doctorand haurà de ser de nou avaluat en el termini de sis mesos (segona quinzena de desembre), a l'efecte del qual elaborarà un nou informe d'investigació, revisat pel director de tesi i/o tutor (gener). En el supòsit de produir-se nova avaluació negativa (febrer), s'iniciarà l'expedient de desvinculació del doctorand en el programa.

Pots trobar més detalls sobre el procés en aquest enllaç.