- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La normativa de doctorat marca que totes les tesis han de passar una avaluació anual del progrés del pla d'investigació.
Durant el mes de juny, i independentment de la data de matrícula, el doctorand realitzarà un informe d'acte-avaluació anual del seu pla d'investigació i experiències en el programa de doctorat.
L'informe serà revisat per la direcció de tesi i/o tutor/a, que emetrà durant la primera quinzena de juliol, una valoració que haurà de ser tinguda en compte per la CAPD. El director/a o tutor/a podrà demanar la millora de l'informe al doctorand per a això disposarà, l'alumne, de 5 dies addicionals als terminis indicats.
La CAPD avaluarà el Registre d'Activitats dels alumnes: pla d'investigació i activitats formatives de caràcter específic, al costat dels informes emesos pel tutor/a o director/a. L'avaluació positiva serà requisit indispensable per a continuar en el programa.

En cas d'avaluació negativa, que serà degudament motivada, el doctorand haurà de ser de nou avaluat en el termini de sis mesos (segona quinzena de desembre), a l'efecte del qual elaborarà un nou informe d'investigació, revisat pel director de tesi i/o tutor (gener). En el supòsit de produir-se nova avaluació negativa (febrer), s'iniciarà l'expedient de desvinculació del doctorand en el programa.

Pots trobar més detalls sobre el procés en aquest enllaç.