- -

Page tree

Reial decret 99/2011

Article 11:

Els doctorands admesos en un programa de Doctorat es matricularan anualment.


Acord del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat del 15 de juliol de 2015

Punt 6:

L'autorització d'una baixa temporal sol·licitada amb posterioritat al 30 d'octubre no serà motiu de reintegrament de les taxes de matrícula corresponents al curs en què es produïsca.

Punt 7:

Cada curs acadèmic i fins a la defensa de la tesi doctoral, els doctorands, tant a temps complet com a temps parcial, hauran de matricular-se en el termini establit, pel concepte de tutela acadèmica com a estudiants de doctorat. Sense perjudici de l'obligació de formalitzar la matrícula anual, el còmput del termini màxim per a la finalització dels estudis no s'interromprà encara que el doctorand no haja efectuat matrícula. L'obligació de matrícula i el còmput del termini màxim per a la finalització dels estudis no resulten d'aplicació als doctorands que es troben en situació de baixa, durant el període de duració de la baixa. A la finalització del període de baixa el doctorand haurà de formalitzar matrícula i reprendre l'elaboració de la tesi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


La matrícula del següent curs acadèmic es renova automàticament durant la segona quinzena del mes de juliol.

La matrícula NO es renovarà de manera automàtica en els següents casos:

El doctorand ja ha defensat la tesi en el present curs.

Ja s'ha convocat la defensa de la tesi (convocatòria formal del president del tribunal) per a abans del 30 de setembre del curs següent.

El doctorand té complements de formació assignats que encara no han sigut superats. En aquest cas es realitzarà una citació per a realitzar la matricula en la segona quinzena de juliol del curs que acaba.


En el cas de concessió de baixa temporal, l'alumne sol·licitarà a l'Escola de Doctorat, al compliment d'aquesta, cita per a formalitzar matrícula en el curs vigent. La seua matrícula generarà la taxa corresponent que haurà d'abonar-se en els terminis determinats (posteriorment al 31 de gener, en el termini de 10 dies).