- -

Page tree

La sol·licitud d'admissió (preinscripció) a estudis de doctorat s'inicia des d'aquesta pàgina WEB - Fer nova preinscripció.

Per a completar la sol·licitud has d'aportar la documentació que es relaciona en aquest enllaç.

A més de la documentació relacionada és recomanable aportar una proposta de pla d'investigació (projecte de tesi), sent requisit necessari haver concertat, abans d'iniciar la sol·licitud d'admissió, amb algun dels investigadors adscrits al programa de doctorat, la direcció de la tesi i/o tutorització del candidat durant els seus estudis de doctorat.

Si alguna de les titulacions que aportes és d'una universitat no espanyola, has de consultar aquest enllaç.

En cas de titulacions expedides per estats no pertanyent a l'EEES, els títols hauran d'estar degudament legalitzats. El termini per a presentar aquesta documentació serà d'un any des de la formalització de la primera matrícula..