- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


La biblioteca de la UPV té una classificació temàtica pròpia. Una vegada localitzat el llibre en el Polibuscador, clica en el títol i anota’n la signatura, per exemple, B 3-24/507.

localitzar per signatura

La lletra B correspon a la Biblioteca Central.

El codi 3-24, correspon a la prestatgeria on està situat, en aquest cas, Mecànica de fluids i hidràulica.

El número 507 és el lloc correlatiu que ocupa al prestatge.