- -

Page tree

On puc trobar informació sobre les proves d’accés per a persones de més de 25 anys?

En l’enllaç següent hi ha informació sobre aquestes proves:

Proves per a persones de més de 25 anys.

A banda de l’edat, quins requisits he de complir per a poder presentar-me a les proves per a persones de més de 25 anys?

Aquesta prova la poden fer les persones de més de 25 anys que no tinguen les condicions necessàries per a l’accés, que vulguen ingressar a la universitat i que complisquen o hagen complit 25 anys l’any natural en què es faça aquesta prova.

Quina equivalència s’obté amb aquesta prova per a persones de més de 25 anys?

La superació de la prova d’accés per a persones de més de 25 anys no equival a la possessió de cap titulació acadèmica. Només serveix per a accedir a la universitat.

Quantes convocatòries es fan per any de la prova per a persones de més de 25 anys?

La universitat fa anualment una convocatòria de proves d’accés per a persones de més de 25 anys.

Hi ha la possibilitat de presentar-se a la prova per a persones de més de 25 anys, tot i que ja l’hages superada, a fi de millorar la nota?

Sí, pots presentar-t’hi de nou en convocatòries successives.

Puc presentar-me a les proves per a persones de més de 25 anys en diverses universitats el mateix any?

Aquesta prova d’accés no es pot fer, per a un mateix curs acadèmic, en més d’una universitat. En cas contrari, queden automàticament anul·lades totes les proves fetes.

Quins requisits he de complir per a poder accedir a un grau mitjançant acreditació d’experiència professional o laboral?

Tenir acreditada experiència laboral o professional en relació amb alguna disciplina del grau, no tenir una altra titulació acadèmica que habilite per a accedir a la universitat i que complisques o que hages complit 40 anys l’any natural de començament del curs acadèmic.

Puc presentar sol·licitud per a accedir a un grau mitjançant acreditació d’experiència professional o laboral en qualsevol universitat?

La sol·licitud s’ha de presentar a la universitat que impartisca els ensenyaments per a la qual s’acredita l’experiència laboral o professional.

En què consisteix l’acreditació de l’experiència professional o laboral?

En la presentació de la documentació requerida i en la realització d’una entrevista personal.

On he d’inscriure’m per a poder sol·licitar l’acreditació de l’experiència professional o laboral?

En el cas que vulgues començar estudis a la nostra Universitat, a la unitat d’accés, situada al Servei d’Alumnat (planta baixa de l’edifici de Rectorat).

Quan he d’inscriure’m per a poder sol·licitar l’acreditació de l’experiència professional o laboral?

Durant el mes de febrer. Consulta les dates concretes d’inscripció a la pàgina web del Servei d’Alumnat:

Acreditació d’experiència laboral i professional

Si supere l’acreditació de l’experiència professional o laboral, accedisc directament als estudis que vull fer?

No. Abans és necessari sol·licitar plaça per preinscripció en els terminis ordinaris establits. La Universitat reserva per a aquest contingent l’1% de les places.

Quina seria la nota amb la qual accediria als estudis que vull fer després de superar el procés d’acreditació de l’experiència professional o laboral?

Amb la del resultat obtingut després de la valoració de la Comissió, en aplicació dels criteris de valoració.

Quantes proves hi ha cada any per a persones de més de 45 anys?

La universitat fa una prova cada any per a persones de més de 45 anys.

Quins requisits he de complir per a presentar-me a la prova per a persones de més de 45 anys?

No tenir titulació acadèmica que t’habilite per a accedir a la Universitat, ni poder acreditar experiència laboral o professional i si compleixes o has complit 45 anys d’edat l’any natural en què es faça aquesta prova.

En què consisteix la prova per a persones de més de 45 anys?

La prova consisteix a fer tres exercicis i una entrevista personal.

 Quantes vegades em puc presentar a aquesta prova per a persones de més de 45 anys?

No hi ha límit de presentació. Així mateix, una vegada superada, ens hi podem presentar successivament a fi de millorar la nota.

Puc presentar-me a aquesta prova per a persones de més de 45 anys en dues universitats diferents?

Si es fa el mateix any, no.

En quina universitat he de fer la prova per a persones de més de 45 anys?

En la que vulgues, sempre que impartisca els estudis que vulgues cursar.

Quina seria la nota amb la qual accediria a la universitat en la prova per a persones de més de 45 anys?

La nota d’accés és el resultat de ponderar les qualificacions obtingudes en els exercicis. L’entrevista no té nota, només resol si tens aptituds per a aquests estudis.

Una vegada superada la prova per a persones de més de 45 anys, tinc plaça segura en els estudis que m’interessen?

No. Per a poder matricular-se en aquests estudis, t’han d’admetre en el procés general de preinscripció dins del termini reglamentari establit. La Universitat reserva per a aquest grup l’1% de les places.