- -

Page tree

Quins són els tràmits que s’han de fer quan l’estudiant acaba les pràctiques?   

Una vegada l’estudiant ha acabat les pràctiques, la tutora o tutor acadèmic de la Universitat ha de revisar l’informe final de l’estudiant i del tutor o tutora de l’empresa i avaluar la pràctica. Aquesta avaluació es formalitza a través de la intranet, mitjançant una aplicació que es facilita per a la gestió d’aquests tràmits. Així, una vegada que el docent fixa l’avaluació de la pràctica, queda registrada en l’expedient de l’estudiant o SET, a través d’una plataforma gestionada des del Servei Integrat d’Ocupació.

Com s’avaluen les pràctiques?

El tutor o tutora acadèmica de la UPV, després d’estudiar els informes finals de l’estudiant i del tutor o tutora d’empresa, avalua les pràctiques. En el cas de pràctiques curriculars, l’avaluació s’efectua mitjançant qualificació numèrica i comporta el reconeixement a través dels corresponents ECTS.

En el cas de pràctiques extracurriculars, l’avaluació s’efectua mitjançant: apte/no apte, i comporta el reconeixement a través de la menció de la pràctica en el suplement europeu del títol de l’estudiant.

He de fer una memòria de les pràctiques extracurriculars?

Les pràctiques extracurriculars també han de ser avaluades. La informació sobre l’avaluació i el reconeixement de les pràctiques està disponible en la web següent: Reconeixement Acadèmic

De què depèn la nota final de les pràctiques? Únicament de la qualificació del tutor o tutora de la UPV?

Sí, per regla general, és el tutor o tutora de la UPV la persona encarregada d’avaluar i qualificar les pràctiques.