- -

Page tree

Qui ha de tutoritzar les pràctiques?                                                                     

Totes les pràctiques han de ser tutoritzades per un tutor o tutora a l’empresa/institució i per un tutor o tutora acadèmica a la UPV.

El tutor o tutora designat per l’empresa/institució ha de ser una persona vinculada a aquesta entitat, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris perquè la tutela siga efectiva. No pot coincidir amb la persona que exerceix les funcions de tutora o tutor acadèmic de la Universitat.

En els estudis de grau i màster oficials, la designació de tutor acadèmic es realitza a proposta del estudiant o, si no n'hi ha, a proposta de l'estructura responsable del títol, d'acord amb els criteris següents:

a) Per a les pràctiques curriculars el tutor ha o la tutora de ser un professor o professora de la Universitat, amb preferència de la mateixa estructura responsable de títol en què es trobe matriculat el o l'estudiant i, en tot cas, afí a l'ensenyament al qual es vincula la pràctica.
b) En el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic o la tutora académica ha de ser un professor o professora de la Universitat, que impartisca docència preferentment en la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

En els estudis de títols propis, la designació del tutor acadèmic o de la tutora acadèmica es realitza a proposta de l'estudiant o, si no n'hi ha, a proposta de l'estructura responsable del títol, d'acord amb el criteri següent: tant per a les pràctiques curriculars com extracurriculars, el tutor o la tutora ha de ser un professor o professora de la Universitat amb docència en el títol propi en el qual es trobe matriculat el o l'estudiant.

El tutor o tutora de pràctiques pot coincidir amb la persona signant del conveni de les pràctiques? El tutor o tutora UPV i el tutor o tutora de l’empresa poden ser la mateixa persona?

La figura del tutor o tutora de pràctiques és independent de la persona signant del conveni per part de l’empresa o institució. Les dues figures poden coincidir o no.

El tutor o tutora de la UPV i el tutor o tutora de l’empresa no poden ser la mateixa persona en cap cas.

Qualsevol docent de la UPV pot ser tutor o tutora acadèmica de pràctiques?

Per a poder ser tutor o tutora de pràctiques a la UPV, el docent ha de ser preferentment docent o especialitzat en una matèria relacionada amb les pràctiques. Ha de tenir els coneixements necessaris per a una tutela efectiva.

La designació de tutor o tutora acadèmica s’efectua a proposta de l’estudiant o bé a proposta de l’estructura responsable del títol, d’acord amb els criteris següents:

a) Per a les pràctiques curriculars, el tutor o tutora ha de ser un docent de la Universitat, preferentment de la mateixa estructura responsable del títol en el qual estiga matriculat l’estudiant i, en tot cas, afí a l’ensenyament al qual es vincula la pràctica.

b) En el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor o tutora acadèmica ha de ser un docent de la Universitat que impartisca docència preferentment en la mateixa branca de coneixement de l’ensenyament cursat.

És obligat que el tutor o tutora UPV de les pràctiques haja sigut docent de l’estudiant?

No, en l’actualitat, i segons la normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions, no hi ha declaració sobre l’exigència de ser o haver sigut docent de l’estudiant. Qualsevol docent pot ser tutor, amb independència d’haver impartit classes a l’estudiant o no.

Hi ha algun registre de tutors de pràctiques?

No, fins ara la UPV no disposa d’un registre en el qual s’hagen d’inscriure els docents de la Universitat per a tenir la condició de tutors de pràctiques en empresa. En algunes escoles o facultats sí que pot haver-hi un registre d’aquesta mena.

Durant el període de pràctiques de l’estudiant, quina classe de contacte ha de mantenir el tutor o la tutora amb l’empresa o la institució i amb l’estudiant?

El tutor o tutora ha de mantenir contacte freqüent amb les altres parts del conveni: l’estudiant i l’altre tutor o tutora, de manera que puga deixar constància del desenvolupament de les pràctiques.

Totes les parts participen en l’avaluació de la pràctica.

Quins són els drets i deures dels tutors o tutores?

En el Marc Legal de pràctiques en empreses es detallen els drets i deures dels tutors de pràctiques.

Qualsevol persona que treballe en l’empresa on es fan les pràctiques pot ser tutor o tutora?

El tutor o tutora designada per l’entitat col·laboradora ha de ser una persona vinculada a aquesta entitat, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per a una tutela efectiva. No pot coincidir amb la persona que exerceix les funcions de tutora o tutor acadèmic de la Universitat.

El tutor o tutora de l’empresa ha de tenir titulacions superiors per a poder tutoritzar l’estudiant?

D’acord amb la nostra normativa, tenir titulació superior no és un requisit essencial per a poder tutoritzar les pràctiques en empreses o institucions.