- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Les pràctiques són remunerades? El pagament com es fa?                                

Totes les pràctiques que fan els estudiants de la Universitat tenen, amb caràcter general, borsa econòmica d’ajuda a l’estudi que va a càrrec de l’empresa o institució.

La manera de pagament de la borsa econòmica que l’estudiant ha de percebre depèn de les condicions que fixe l’empresa o la institució, que pot decidir lliurement com efectuar-lo.

Per als estudiants té algun cost la participació en el programa de pràctiques en empresa/institució?

No, és l’empresa o la institució la que aporta una borsa d’ajuda econòmica a l’estudiant directament. I és d’aquesta quantitat d’on es descompta la retenció que correspon a la Seguretat Social i l’IRPF.

Quines despeses van a càrrec de l’empresa o institució? Quin cost comporta per a l’empresa o institució la participació en el programa de pràctiques?

Les despeses que van a càrrec de l’empresa o institució són la borsa d’ajuda econòmica de l’estudiant i les obligacions corresponents amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.