- -

Page tree

 On puc compulsar el títol?                                                                              

Si vols compulsar el títol expedit per la Universitat Politècnica de València, has de dirigir-te a la Unitat de Títols del Servei d’Alumnat.

La sol·licitud de compulsa del títol comporta pagar la taxa establida en el decret de taxes del curs en vigor. La taxa vigent es pot consultar ací: taxes de compulsa de títols

Com es legalitza un títol universitari oficial?

La legalització del títol com a document acadèmic oficial universitari que ha de tenir efectes a l’estranger és un procés convingut amb caràcter internacional.

Aquest procés requereix una fase prèvia de reconeixement de signatures de les autoritats espanyoles corresponents, a fi de la legalització posterior pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. No obstant això, s’estableix un procediment simplificat de legalització per als països signataris del Conveni de la Haia del 8 d’octubre de 1961. En tot cas, el títol ha d’incloure una signatura manuscrita, de la direcció o el deganat del centre, per delegació de signatura del Rectorat, o directament del Rectorat de la UPV. Per a fer-ho, has d’acudir al teu centre d’estudis. A més, en el cas dels estudis de grau, màster i nou doctorat, ha d’incloure necessàriament el número de registre nacional de títols. A continuació es detallen els passos que has de seguir per a la legalització.

Si pertanys a un país signatari del Conveni de la Haia, has de seguir els passos següents:

1. Secretaria General de la UPV (reconeixement de signatura del document expedit). Segon pis, edifici de Rectorat

2. Ministeri d’Educació (reconeixement de signatures)

Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana (substitueix el Ministeri d’Educació de Madrid)

Alta Inspecció d’Educació

C/ Joaquín Ballester, 39

46009 València – Tel. 96 307 94 74

3. Ministeri de Justícia (legalització)

Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (substitueix el Ministeri de Justícia a Madrid).

C/ Palau de Justícia, s/n

46003 València – Tel. 96 387 69 22

Si pertanys a un país no signatari del Conveni de l’Haia, has de seguir els passos següents:

1. Secretaria General de la UPV (reconeixement de signatura del document expedit)

                        Segon pis, edifici del Rectorat

2. Ministeri d’Educació (reconeixement de signatures)

Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana (substitueix el Ministeri d’Educació de Madrid)

Alta Inspecció d’Educació

C/ Joaquín Ballester, 39

46009 València – Tel. 96 307 94 74

3. Ministeri d’Afers Exteriors (legalització)

C/ Juan de Mena, núm. 4

Madrid – Tel. 91 379 16 10

4. Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on el document ha de tenir efectes.

Com s’homologa un títol estranger d’educació superior amb un títol oficial universitari espanyol de grau i màster habilitant?

L’homologació d’un títol estranger d’educació superior amb un títol oficial universitari espanyol de grau i màster que done accés a una professió regulada a Espanya és competència exclusiva del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD).

El procediment comença amb una sol·licitud de la persona interessada dirigida a la persona titular del Ministeri d’Educació.

La resolució del Ministeri pot condicionar l’homologació del títol a la superació d’uns requisits formatius complementaris que es poden fer en una universitat espanyola que tinga implantats els estudis amb els quals es vol homologar el títol (la que trie la persona titulada). Aquests requisits poden consistir en una prova d’aptitud, un període de pràctiques, la realització d’un projecte o treball, o la superació de cursos tutelats.

Més informació: Ministeri d’Educació

Regulat en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, BOE 22/11/2014

Com se sol·licita la declaració d’equivalència d’un títol estranger d’educació superior, bé amb una titulació universitària oficial espanyola de grau i màster no habilitant, bé amb el nivell acadèmic universitari oficial de grau o màster?

L’equivalència de títols estrangers d’educació superior, bé amb les titulacions universitàries oficials de grau i màster que no siguen requisit d’accés a l’exercici d’una professió regulada a Espanya, bé amb el nivell acadèmic universitari oficial de grau o màster, és competència exclusiva del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD).

El procediment comença amb una sol·licitud de la persona interessada dirigida a la persona titular del Ministeri d’Educació.

Més informació: Ministeri d’Educació

Regulat en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, BOE 22/11/2014

Com se sol·licita la declaració d’equivalència d’un títol estranger d’educació superior amb el nivell acadèmic universitari oficial de doctorat?

La declaració d’equivalència amb el nivell acadèmic de doctorat és competència de les universitats.

El procediment comença amb una sol·licitud de la persona interessada dirigida al Rectorat de la Universitat.

Més informació:

Regulat en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, BOE 22/11/2014

Quina és la correspondència d’un títol d’abans de Bolonya i els nivells del MECES?

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport reconeix la correspondència dels títols d’arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura amb els nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES).

La declaració de correspondència d’un títol comporta que es considere dins del nivell del MECES amb el qual es declare corresponent, sense que això represente l’assimilació, l’equiparació o l’equivalència amb cap altre títol oficial, estiga enquadrat o no en el mateix nivell del MECES amb el qual s’haja declarat corresponent el títol en qüestió.

El procediment comença d’ofici per la Direcció General de Política Universitària.

Més informació: Ministeri d’Educació

Regulat en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, BOE 22/11/2014