- -

Page tree

Puc presentar i defensar el meu TFG/TFM si no tinc acreditat el nivell B2 d’idioma estranger?

Sí. Pots defensar el teu TFG i després acreditar la superació del B2 per a l’obtenció del títol.

Quantes vegades puc defensar el TFG/TFM?

Al començament de cada curs el teu centre publica les convocatòries disponibles i fixa les dates de començament de cadascuna. T’aconsellem que el defenses quan el tutor o tutora t’ho indique i quan estiga finalitzat d’acord amb aquesta persona. Al llarg del curs acadèmic disposes de quatre convocatòries (com a mínim).

Si no superes la defensa del TFG/TFM en una convocatòria determinada, pots presentar-te de nou a qualsevol altra convocatòria dins del mateix curs acadèmic.

Puc defensar el meu TFG/TFM si no tinc superats tots els crèdits de la titulació?

Només pots defensar-lo si et falten per superar els crèdits que corresponen al mateix TFG/TFM o bé a crèdits de pràctiques en empresa o bé crèdits cursats en mobilitat.

Com lliure el TFG/TFM?

La UPV disposa del programa de gestió de TFG/TFM denominat EBRÓN al qual has de pujar la documentació requerida, normalment la memòria del TFG en format PDF i els arxius annexos que cada centre requerisca. Pots consultar el Manual de l’alumne per a la defensa del TFG/TFM en l’aplicació EBRÓN, on s’indica com es fa per a pujar els arxius al sistema i altres qüestions relacionades amb els requisits tècnics necessaris.

Què passa si suspenc la defensa de TFG/TFM?

Pots tornar a defensar el teu TFG/TFM, una vegada fetes les correccions que el tribunal t’indique, en una nova convocatòria del curs acadèmic. Si era l’última d’aquest curs, has de matricular-te de nou en el TFG/TFM del curs següent.

Puc fer una reclamació contra la meua nota de TFG/TFM?

Pots presentar una reclamació contra la qualificació obtinguda seguint el procediment previst en l’article 19 de la Normativa de règim acadèmic i avaluació de la UPV, disponible en l’enllaç següent:

Normativa de règim acadèmic i avaluació