- -

Page tree

Quina documentació necessite per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per estudis universitaris no oficials (títols propis universitaris)?

Segons la normativa aplicable, per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per les assignatures cursades en estudis universitaris no oficials, títols propis universitaris, el contingut de les assignatures aportades i la càrrega horària ha de coincidir, almenys, un 75% amb la sol·licitada.
Aquesta classe de mèrits sols es poden aportar quan els cursos s'hagen impartit en una universitat o un conservatori superior i pertanguen a un pla d'estudis conduent a l'obtenció d'un títol propi. És a dir, NO PODEN APORTAR-SE cursos impartits per administracions, col·legis professionals, etc. ni conferències, seminaris o cursets si no van inclosos en algun títol propi (especialistes professionals, especialistes universitaris o màster).
La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud de reconeixement d'assignatures cursades en títols propis universitaris de la UPV o en una altra universitat és, per regla general, la següent:
1. Programes de les assignatures aportades, segellats per la universitat de procedència i, si escau, traduïts a l'espanyol.
2. Títol propi universitari corresponent.

Quin és el màxim de crèdits que es poden reconèixer per ensenyaments universitaris no oficials (títols propis universitaris)?

El nombre de crèdits reconeguts per ensenyaments universitaris no oficials (títols propis universitaris) no pot ser superior al 15% dels crèdits que constitueixen el pla d'estudis.
- No poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball final de grau ni al treball final de màster.
- L'alumnat matriculat en cursos específics d'adaptació al grau per a persones titulades de titulacions en extinció, han de conèixer les possibles limitacions al reconeixement de crèdits establides en la memòria de verificació del títol de grau corresponent.
D'altra banda, la Normativa per al reconeixement i transferència de crèdits en titulacions oficials de grau i màster de la UPV estableix un nombre mínim de crèdits que cal cursar en la titulació:
- En els títols de grau cal cursar almenys el 25% dels crèdits de la titulació, a més dels corresponents al treball final de grau. Queda exempt del compliment d'aquest requisit l'alumnat de titulacions en extinció que s'han adaptat al títol de grau que les substitueix; i també les persones titulades que facen el curs específic d'adaptació al grau.
- En els títols de màster cal superar almenys 30 crèdits, més els corresponents al treball final de màster en qualsevol supòsit.

Com se sol·licita el reconeixement d'ensenyaments universitaris no oficials (títols propis universitaris)?

A través de la intranet es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits en l'apartat de sol·licituds de la secretaria virtual, seleccionant l'opció Sol·licituds de reconeixement.
En cas d'existència de precedents, se segueix un procediment abreujat en el qual, una vegada el centre ha verificat la documentació aportada, la sol·licitud queda resolta en el mateix sentit que els precedents existents i és immediatament reflectida en l'expedient acadèmic.
Si els mèrits que s'aporten són assignatures cursades en titulacions oficials de la UPV, també s'omet el tràmit de la verificació i la resolució és immediata a la sol·licitud.
Consulta si n'hi ha precedents en l'enllaç següent:
Taula de regles precedents

Quant pague pel reconeixement de crèdits d'ensenyaments universitaris no oficials (títols propis universitaris)?

Pagues el 25% de l'import dels crèdits de l'assignatura, segons el que es disposa en l'article 143.2 del Decret legislatiu 1/2005 de la Generalitat Valenciana.