- -

Page tree

Quina documentació necessite per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per experiència professional?

Segons la normativa aplicable, per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per experiència professional, cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
1. Document de l'empresa amb la descripció de les funcions, de l'empresa i de les dates durant les quals s'ha exercit l'activitat professional.
2. A més, cal aportar al centre, en els 10 dies següents a la sol·licitud electrònica, algun dels quatre documents següents.

  • Informe de vida laboral que acredite inequívocament les funcions exercides. En cas de grups de cotització generals, no s'accepta aquest informe.
  • Certificat del col·legi professional en què conste el treball realitzat.
  • Certificat censal de l'AEAT per a les persones que hagen treballat com a autònomes.
  • Certificat de l'empresa en la qual consten les dates i les funcions exercides.

Quin nombre màxim de crèdits es reconeixen per experiència professional?

El nombre de crèdits reconeguts per l'aportació d'experiència professional o d'ensenyaments universitaris no oficials (títols propis universitaris), no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis.
-No poden ser objecte de reconeixement els crèdits que corresponen al treball final de grau ni al treball final de màster.
-L'alumnat matriculat en cursos específics d'adaptació al grau per a persones titulades d'estudis en extinció, ha de conèixer les possibles limitacions al reconeixement de crèdits establides en la memòria de verificació del títol de grau corresponent.
D'altra banda, la Normativa per al reconeixement i transferència de crèdits en titulacions oficials de grau i màster de la UPV, estableix un nombre mínim de crèdits que s'han de cursar en la titulació:
- En els títols de grau cal cursar almenys el 25% dels crèdits de la titulació, a més dels corresponents al treball final de grau. Queda exempt del compliment d'aquest requisit l'estudiantat de titulacions en extinció que s'han adaptat al títol de grau que les substitueix; i també les persones titulades que facen el curs específic d'adaptació al grau.
- En els títols de màster cal superar almenys 30 crèdits, més els que corresponen al treball final de màster en qualsevol supòsit.

Com se sol·licita el reconeixement de crèdits per experiència professional?

A través de la intranet pots sol·licitar el reconeixement de crèdits en l'apartat de sol·licituds de la secretaria virtual, seleccionant l'opció Sol·licituds de reconeixement.

Quan se sol·licita el reconeixement de crèdits per experiència professional?

En els períodes fixats en el calendari acadèmic oficial que hi ha publicat en la web del Servei d'Alumnat.

Quant pague pel reconeixement de crèdits per experiència professional?

Pagues el 100% del valor dels crèdits en cas de reconeixement per experiència professional (segons el que es disposa en l'article 143.2 del Decret legislatiu 1/2005 de la Generalitat Valenciana, segons la redacció donada per la Llei 9/2011).