- -

Page tree

Quina documentació necessite per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per estudis superiors no universitaris (títols tècnics superiors de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport) en estudis de grau?

Segons la normativa aplicable, per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per títols tècnics superiors de formació professional (cicle formatiu de grau superior), d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport cal aportar un certificat acadèmic oficial amb les notes de totes les assignatures cursades i la nota mitjana del títol en base 10.

Què és el reconeixement de crèdits per estudis superiors no universitaris (títols tècnics superiors de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport) en estudis de grau?

El reconeixement de crèdits és un acte administratiu pel qual una assignatura és qualificada com a reconeguda perquè es considera que els coneixements i les competències que cal adquirir en aquesta assignatura estan suficientment acreditats amb els mèrits aportats.

Com se sol·licita un reconeixement si hi ha regles precedents per estudis superiors no universitaris (títols tècnics superiors de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport) en estudis de grau?

En cas d'existència de precedents, se segueix un procediment abreujat en el qual, una vegada que el centre ha verificat la documentació aportada, la sol·licitud es resol en el mateix sentit que els precedents existents i és immediatament reflectida en l'expedient acadèmic.
Si els mèrits aportats són assignatures cursades en titulacions oficials de la UPV, també s'omet el tràmit de la verificació; i la resolució és immediata a la sol·licitud.
Consulta l'existència de precedents en l'enllaç següent:
Taula de regles precedents

Com se sol·licita el reconeixement de crèdits per estudis superiors no universitaris (títols tècnics superiors de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport) en estudis de grau?

A través de la teua intranet pots sol·licitar el reconeixement de crèdits en l'apartat de sol·licituds de la secretaria virtual, seleccionant l'opció Sol·licituds de reconeixement.

Quan se sol·licita el reconeixement de crèdits per estudis superiors no universitaris (títols tècnics superiors de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport) en estudis de grau?

En els períodes fixats en el calendari acadèmic oficial que hi ha publicat a la web del Servei d'Alumnat.

Quant pague pel reconeixement de crèdits per estudis superiors no universitaris (títols tècnics superiors de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport) en estudis de grau?

Pagues el 25% de l'import dels crèdits de l'assignatura, segons el que es disposa en l'article 143.2 del Decret legislatiu 1/2005 de la Generalitat Valenciana.

Què és un reconeixement automàtic de crèdits per estudis superiors no universitaris (títols tècnics superiors de formació professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, o d'Esport) en estudis de grau?

És un reconeixement associat a una ruta d'accés a la titulació de grau o màster. És a dir, és un reconeixement que obté tot l'alumnat d'un grau o màster que procedeix d'una determinada titulació o titulacions.
El procés s'efectua d'ofici i no cal la intervenció de l'alumnat.