- -

Page tree

Vull sol·licitar el reconeixement de crèdits. Quines assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials puc aportar?

Segons la normativa aplicable, per a sol·licitar reconeixement de crèdits per l’assignatura o per les assignatures cursades en altres estudis universitaris oficials, tant espanyols com estrangers, el contingut de les assignatures aportades i la càrrega horària ha de coincidir amb la sol·licitada almenys en un 75%.

¿ No pots aportar com a mèrit les assignatures superades per reconeixement (convalidades/adaptades). L’estudi del reconeixement s’ha de fer, amb caràcter general, amb l’assignatura efectivament cursada en els estudis d’origen.

¿ No pots tampoc aportar com a mèrit les assignatures superades per avaluació per currículum.

Per a l’alumnat que vulga accedir per continuació d’estudis:

 ¿ No es consideren, a l’efecte de l’admissió per continuació d’estudis, els reconeixements de crèdits procedents de titulacions diferents d’aquella des de la qual se sol·licita l’admissió (formació professional, altres estudis finalitzats o no, títols propis,…) o d’experiència laboral o professional acreditada.

Si obtens plaça en la titulació per aquesta via, pots sol·licitar el reconeixement d’aquests crèdits addicionals una vegada feta la matriculació.

Per a alumnat matriculat en un curs específic d’adaptació al grau per a persones titulades (retitulades):

¿ Quan s’aporten assignatures superades en el títol exigit per a accedir al curs específic d’adaptació al grau, la regla de reconeixement només s’aplica quan les assignatures aportades com a mèrit (optatives o de lliure elecció) comporten, en la titulació d’origen, un excés de crèdits no necessaris per a obtenir el títol pel qual s’hi accedeix.

Quina documentació necessite per a sol·licitar el reconeixement de crèdits d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

Com que cada assignatura que se sol·licita reconèixer genera una sol·licitud de reconeixement independent, cal adjuntar a la sol·licitud de cada assignatura la documentació necessària.

La documentació que cal aportar per a una sol·licitud de reconeixement depèn de si la sol·licitud es basa en l’aplicació d’una regla preexistent (si n’hi ha precedent) i del tipus de mèrit aportat.

Per a una sol·licitud amb regla preexistent:

¿ Si les assignatures que addueixes com a mèrit s’han cursat en títols oficials de la UPV, no cal aportar cap documentació.

¿ Si totes o alguna de les assignatures adduïdes com a mèrit no s’han cursat en un títol oficial de la UPV, cal adjuntar a la sol·licitud una còpia del certificat acadèmic oficial o suplement europeu del títol. A més, has de presentar al teu centre el document original en els 10 dies següents a la sol·licitud electrònica.

Per a una sol·licitud sense regla preexistent:

¿ Si els mèrits que addueixes són assignatures cursades en títols oficials de la UPV, cal adjuntar-hi els programes de les assignatures en els 10 dies següents a la sol·licitud electrònica, especialment quan els mèrits corresponen a assignatures sense docència o de titulacions que ja no s’imparteixen.

 ¿ Si algun mèrit és una assignatura d’un títol oficial NO cursada a la UPV, cal aportar a la sol·licitud electrònica i al centre en els 10 dies següents, els documents següents:

- Programes de les assignatures adduïdes, segellats per la universitat de procedència.

- Certificat acadèmic oficial o suplement europeu del títol.

- Pla d’estudis cursat

Quan s’addueix algun mèrit cursat en un sistema educatiu estranger, s’ha d’abonar una taxa per l’estudi de la sol·licitud de reconeixement. La documentació ha de presentar-se legalitzada si no procedeix d’un sistema educatiu d’un país de la Unió Europea, traduïda a l’espanyol per traductor o traductora jurat i, així mateix, ha de ser original o aportar el document original i una còpia per a l’acarament en el moment de la presentació.

Què és el reconeixement de crèdits d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

El reconeixement de crèdits és un acte administratiu pel qual es qualifica una assignatura com a reconeguda, perquè es considera que els coneixements i les competències que cal adquirir en aquesta assignatura estan suficientment acreditats amb els mèrits aportats.

Com se sol·licita el reconeixement de crèdits d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

A través de la intranet pots sol·licitar el reconeixement de crèdits en l’apartat de sol·licituds de la secretaria virtual, seleccionant l’opció Sol·licituds de reconeixement.

Com se sol·licita un reconeixement si hi ha regles precedents d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

En el cas d’existència de precedents, se segueix un procediment abreujat en el qual, després que el centre ha verificat la documentació, la sol·licitud queda resolta en el mateix sentit que els casos precedents i és immediatament reflectida en l’expedient acadèmic.

Si els mèrits aportats són assignatures cursades en titulacions oficials de la UPV, també s’omet el tràmit de la verificació i la resolució és immediata a la sol·licitud.

Consulta l’existència de precedents en l’enllaç següent:

Taula de regles precedents

És necessari matricular l’assignatura per a sol·licitar el reconeixement de crèdits d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

No és necessari. Pots sol·licitar el reconeixement de qualsevol assignatura oferida en el pla d’estudis del grau o del màster.

No obstant això, si no et concedeixen aquest reconeixement i vols cursar-la, has de matricular-te en aquesta assignatura a l’inici del curs.

Quan se sol·licita el reconeixement d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

En els períodes fixats en el calendari acadèmic oficial que es publiquen a la web del Servei d’Alumnat.

Quant pague pel reconeixement de crèdits d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

Es paga el 25% de l’import dels crèdits de l’assignatura, segons el que es disposa en l’article 143.2 del Decret legislatiu 1/2005 de la Generalitat Valenciana.

Què és un reconeixement automàtic de crèdits d’assignatures aprovades en altres estudis universitaris oficials?

És un reconeixement associat a una ruta d’accés a la titulació de grau o màster. És a dir, un reconeixement que obté tot l’alumnat d’un grau o màster que procedeix d’una determinada titulació o titulacions.

El procés s’efectua d’ofici i no cal la intervenció de l’alumnat.