- -

Page tree

Quin recurs hi ha contra la resolució de desvinculació definitiva dels estudis en l'estructura responsable del títol (ERT)?

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. Per tant, s'hi pot interposar un recurs d'alçada davant del Rectorat d'aquesta Universitat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació.

Quin és el termini màxim per a resoldre el recurs d'alçada?

Tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que hi haja resolució, es considera que el recurs ha sigut desestimat.

Quin recurs es pot interposar contra la resolució d'un recurs d'alçada?

No s'hi pot interposar cap altre recurs administratiu, excepte el recurs extraordinari de revisió, que es presenta davant del Rectorat en els casos previstos en la llei.