- -

Page tree

He incomplit la normativa de permanència i vull sol·licitar una exempció. Quan i com puc fer-ho?

Si és la primera vegada que incompleixes aquesta normativa, pots sol·licitar aquesta exempció en el termini assenyalat en el calendari acadèmic, generalment a principi del mes de juliol, una vegada validades totes les actes de qualificacions.
Se sol·licita a través de la intranet, en l'apartat Sol·licituds. A més d'enumerar les causes de l'incompliment, pots adjuntar-hi la documentació que justifique el teu baix rendiment i que consideres més convenient.
Si no és la primera vegada que incompleixes aquesta normativa, no pots fer aquesta sol·licitud i rebràs una resolució de desvinculació definitiva dels teus estudis. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d'alçada davant del Rectorat en el termini d'un mes des que reps la notificació de desvinculació. Aquest recurs també es presenta a través de la intranet, en el mateix apartat anterior.

Qui aprova la meua sol·licitud d'exempció de la normativa de permanència?

La Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum (CPAC), que estudia el teu cas, les raons al·legades i la documentació presentada. A més, la CPAC sol·licita un informe no vinculant del teu centre d'estudis abans de prendre cap decisió.

M'han concedit l'exempció del compliment de la normativa. Per quant de temps?

Només pot concedir-se per a un curs. Un nou incompliment d'alguna de les condicions de permanència comporta la desvinculació definitiva de la titulació en l'estructura responsable del títol en què t'has matriculat.

Què passa si no sol·licite l'exempció del compliment de la normativa o si la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum no me l'accepta?

Et desvinculen per primera vegada d'aquest títol i podràs demanar el reingrés en la titulació després de dos cursos acadèmics de desvinculació.

Què puc fer si em desvinculen definitivament de la titulació?

Pots presentar un recurs d'alçada davant del Rectorat. Pots fer-ho des de la teua intranet a la Secretaria virtual, Sol·licituds.