- -

Page tree

Quants crèdits he de superar a partir del segon curs?

Has de superar almenys el 50% dels crèdits matriculats en cada curs acadèmic. Si durant dos cursos acadèmics consecutius no arribes al 50%, no pots continuar els mateixos estudis en l'estructura responsable del títol (ERT) en què t'has matriculat.
Aquesta condició no es demana quan el nombre d'ECTS pendents de superar per a completar la titulació és igual o inferior a 30.

He suspès més del 50% dels crèdits matriculats durant dos cursos consecutius. Puc continuar estudiant?

No pots continuar els mateixos estudis en l'estructura responsable del títol (ERT) en què t'has matriculat.
Rebràs una resolució per la qual et desvinculen d'aquests estudis. Contra aquesta resolució només pots interposar un recurs d'alçada davant del Rectorat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de rebre aquesta notificació.