- -

Page tree

Quants crèdits he de superar en primer curs de grau per a poder continuar els estudis?

El primer any de matriculació has de superar un mínim de 12 crèdits.
A més, els estudiants en règim de dedicació a temps complet han de superar tot el primer curs de la titulació en el termini màxim de dos cursos acadèmics.

En cas de no superar tot el primer curs en dos cursos acadèmics, puc continuar en la titulació?

No pots continuar els mateixos estudis en el centre en què t'has matriculat, ni tampoc en altres títols oferits en el mateix centre en els quals el primer curs siga comú a aquells.
No obstant això, si és el teu primer incompliment, pots sol·licitar una exempció del compliment de la normativa. Si t'autoritzen aquesta exempció, pots continuar estudiant.

No he aprovat el primer curs en dos anys. Com sol·licite l'exempció de la normativa de permanència?

La sol·licitud d'exempció es fa des de la teua intranet, en l'apartat de Secretaria virtual, Sol·licituds, adjuntant-hi la documentació acreditativa, en els terminis establits en el calendari acadèmic de cada curs.
Només pots fer aquesta sol·licitud si és la primera vegada que incompleixes la normativa, sempre que hi haja causa justificada.

No he superat el primer curs en dos anys. Què passa si no m'autoritzen a continuar els estudis?

Reps una resolució en què et comuniquen que t'han desvinculat dels estudis.
Si és el teu primer incompliment, la desvinculació dura dos cursos acadèmics, transcorreguts els quals pots sol·licitar el reingrés als estudis.
Si no és el primer incompliment, et desvinculen definitivament de la titulació i no pots sol·licitar el reingrés als estudis.
La sol·licitud de reingrés has de presentar-la a través del Registre General o dels registres auxiliars de la UPV, dirigida a la presidència de la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum.

Quantes vegades es pot sol·licitar l'exempció de la normativa de permanència?

Només una vegada i sempre que la causa siga justificada

 

Què passa si no supere tots els crèdits de primer el curs següent?

Et desvinculen definitivament de la titulació al centre en el qual t'hages matriculat.