- -

Page tree

Quants crèdits he de superar el primer any de matrícula en una titulació per a poder continuar els estudis?

L'estudiant que es matricula per primera vegada en una titulació oficial, independentment del règim de dedicació (temps complet o parcial), ha de superar un mínim de 12 crèdits el primer curs acadèmic.

En cas de no superar 12 crèdits el primer curs acadèmic, no puc continuar els estudis?

No pots continuar els estudis en l'estructura responsable del títol en què t'has matriculat.
No obstant això, si hi ha causes que justifiquen un rendiment tan baix, pots sol·licitar a la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum que t'aplique una exempció del compliment de la normativa i que t'autoritze a continuar estudiant.
Aquesta sol·licitud es fa des de la teua intranet, en l'apartat Secretaria virtual, Sol·licituds, (cal adjuntar-hi la documentació acreditativa), en els terminis establits en el calendari acadèmic de cada curs.

No he aprovat 12 crèdits el primer any de matrícula. Com sol·licite l'exempció de la normativa de permanència?

Aquesta sol·licitud es fa des de la teua intranet, en l'apartat de Secretaria virtual, Sol·licituds (cal adjuntar-hi la documentació acreditativa), en els terminis establits en el calendari acadèmic de cada curs.

En cas de no autoritzar-me l'exempció de permanència, quan puc reingressar-hi?

Si és la primera vegada que et desvinculen del títol i no t'han desvinculat de la UPV de manera definitiva, pots demanar el reingrés en la titulació després de dos cursos acadèmics de desvinculació.
Si t'han desvinculat de la titulació de manera definitiva, no pots sol·licitar el reingrés a aquesta titulació.
La sol·licitud de reingrés es presenta a través del Registre General o dels registres auxiliars de la UPV, dirigida a la presidència de la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum.

No he aprovat 12 crèdits i m'han autoritzat a continuar els estudis. Què he d'aprovar el pròxim curs?

Si ets estudiant de grau:
- Si vas començar els estudis el curs passat, has d'aprovar el primer curs complet (sempre que la matrícula siga a temps complet).
- Si el curs en què no vas superar el mínim d'aprovats ja tenies matriculades assignatures de segon curs, a més, has d'aprovar el 50% dels crèdits matriculats aquest curs.
Si ets estudiant de màster, has d'aprovar el 50% dels crèdits matriculats aquest curs.
Si no compleixes aquests requisits, quedes desvinculat de la titulació de manera definitiva.

M'han desvinculat de la titulació durant dos cursos perquè no he aprovat 12 crèdits i m'han autoritzat el reingrés. Què he d'aprovar el pròxim curs?

Si ets estudiant de grau:
- Si vas començar els estudis el curs que et van desvincular de la titulació, has d'aprovar el primer curs complet (sempre que la teua matricula siga a temps complet).
- Si el curs en què no vas complir el mínim d'aprovats ja tenies matriculades assignatures de segon curs, a més, has d'aprovar el 50% dels crèdits matriculats aquest curs.
Si ets estudiant de màster, has d'aprovar el 50% dels crèdits matriculats aquest curs.
Si no compleixes aquests requisits, quedes desvinculat definitivament de la titulació.