- -

Page tree

 Què és l'avaluació per currículum?

 És un procés que et permet superar assignatures suspeses sempre que formen part d'un bloc curricular i complisques els requisits exigits. S'aplica només a alumnat de grau i de màsters universitaris de la UPV.
A través de l'avaluació per currículum es fa una avaluació global i interdisciplinària a fi de determinar si has assolit els objectius d'aprenentatge i les competències d'un bloc curricular.

Què és un bloc curricular?

Un bloc curricular és un conjunt d'assignatures d'un grau o màster universitari amb objectius formatius comuns o que s'imparteixen en un mateix semestre o curs i que s'avaluen de forma global.

Tots els títols tenen blocs curriculars?

En títols de grau sempre hi ha un bloc curricular per al primer curs. Per als altres cursos de grau i en els màsters és opcional, segons el criteri de l'estructura responsable del títol.

Com puc saber quins blocs curriculars hi ha en la meua carrera?

Pots consultar els blocs del teu pla d'estudis en www.upv.es, seleccionant el títol que curses. En el menú de l'esquerra, fes clic en Pla d'estudis, Assignatures i selecciona l'opció Veure assignatures per mòduls i matèries. Al final de la pàgina hi ha els blocs curriculars.
També tens disponible aquesta mateixa informació a la intranet, en l'apartat El meu pla d'estudis.

Quines assignatures no poden aparèixer en un bloc curricular?

Les assignatures que s'indiquen a continuació no poden formar part d'un bloc curricular:
- Les optatives (llevat d'assignatures de menció o d'especialitat).
- Les d'idiomes, encara que en el pla d'estudis siguen obligatòries.
- Les pràctiques externes.
- El TFG/TFM.

Quan es fa l'avaluació per currículum?

A final de curs, quan tingues totes les assignatures qualificades.

Quins requisits he de complir per a obtenir l'avaluació per currículum favorable d'un bloc?

- Tenir qualificació (diferent de no presentat/ada) en totes les assignatures del bloc. Tenir matriculades en el curs en què s'aplica l'avaluació per currículum les assignatures que vols aprovar.
- Haver aprovat almenys el 75% dels crèdits del bloc.
- Tenir almenys un 4 en totes les assignatures del bloc i una nota mitjana ponderada de 5 en el bloc (bloc del primer curs de grau) i 6 en els altres blocs.
- No haver superat mitjançant avaluació per currículum més de dos blocs curriculars en grau, ni més d'un en màster.

Com es fa l'avaluació per currículum?

El procediment s'activa de forma automàtica al final del curs (no has de sol·licitar-ho).
Si aproves mitjançant avaluació per currículum però prefereixes repetir l'assignatura el curs següent, pots renunciar-hi en el termini de 10 dies des de la resolució presentant un escrit al teu centre d'estudis o a l'estructura responsable del títol.

Qui avalua?

En primer lloc, la comissió d'avaluació de l'estructura responsable del títol decideix favorablement o desfavorablement sobre els blocs curriculars.
En els casos en què el bloc curricular no compleix tots els requisits però aquesta comissió estima que es podria superar, eleva una proposta a la Comissió de Permanència i Avaluació per Curriculum (CPEC) de la UPV, que resol aquests casos.

I a mi, per què no m'han fet l'avaluació per currículum?

Sols es fa quan compleixes determinades condicions en cada bloc.
EL TEU BLOC NO ES POT AVALUAR en els casos següents:
- Si no tens qualificació en totes les assignatures.
- Si no t'has matriculat de totes les assignatures suspeses del bloc.
- Si has aprovat menys del 75% de crèdits del bloc.
- Si tens menys d'un 4 en alguna assignatura i menys nota mitjana de bloc que l'exigida (5 en primer de grau i 6 en els altres blocs). Sempre es considera la millor qualificació obtinguda en cada assignatura.
- Si ja has superat mitjançant avaluació per currículum dos blocs en grau o un bloc en màster.
SI EL TEU BLOC ES POT AVALUAR, la comissió d'avaluació (CE) del títol revisa les teues condicions:
  -Si compleixes tots els requisits: l'avaluació de la CE és favorable.
  -Si incompleixes parcialment el requisit de nota:

  • Tens menys d'un 4 en alguna assignatura, però tens la nota mitjana exigida.
  • O tens un 4 o més en totes les assignatures però no arribes a la nota mitjana. L'avaluació de la CE pot ser favorable o bé proposar el teu cas a la CPEC perquè el resolga favorablement o desfavorablement.

Com m'assabente del resultat de l'avaluació?

Una vegada avaluat el bloc, la resolució es rep per correu electrònic (favorable o desfavorable). Si el bloc no s'ha pogut avaluar, l'estudiant no rep cap comunicació.

Si aprove per avaluació per currículum, queda reflectit en el meu expedient?

En el teu expedient acadèmic figura la qualificació de 5,0 en les assignatures afectades, amb aquesta anotació: "Superada per avaluació per currículum".

I si no estic d'acord amb el resultat de l'avaluació?

Pots presentar un recurs d'alçada davant del Rectorat en el termini d'un mes des que reps la resolució.

Puc renunciar a l'avaluació per currículum?

Si prefereixes repetir l'assignatura el curs següent, pots renunciar-hi en el termini de 10 dies des de la resolució presentant un escrit al teu centre d'estudis o estructura responsable del títol.

Un mateix bloc es pot avaluar diverses vegades?

Un bloc que no estiga superat pot tornar a avaluar-se. Es considera la millor qualificació que tingues en cadascuna de les assignatures del bloc.