- -

Page tree

Quines condicions he de complir per a sol·licitar un acte extraordinari d'avaluació?

Només pot fer-ho l'alumnat a qui, estant matriculat de tots els crèdits necessaris per a completar la titulació, li falte per a acabar els estudis un màxim de 20 crèdits en el cas dels títols de grau, i de 10,5 crèdits en el cas dels títols de màster universitari, excloent-ne el treball de fi de grau o el treball de fi de màster i, si és el cas, les pràctiques externes.
A més, ha de constar qualificació almenys en una convocatòria anterior. En aquest sentit, no es considera la qualificació de no presentat/ada.

A quants actes extraordinaris d'avaluació puc presentar-me per curs?

Només a un acte per assignatura.

Com i quan sol·licite un acte extraordinari d'avaluació?

Has de sol·licitar-ho directament a l'estructura responsable del títol (ERT), mitjançant un escrit dirigit a la direcció o al deganat, en els terminis següents:
- Assignatures del primer semestre: dins dels 7 dies naturals comptadors des del primer dilluns després de la data límit de lliurament d'actes de les assignatures de primer semestre prevista en el calendari acadèmic de la UPV.
- Assignatures del primer semestre, del segon semestre, anuals o qualsevol combinació d'aquestes: dins dels 7 dies naturals comptadors des del primer dilluns després de la data límit de lliurament d'actes de les assignatures de segon semestre previstes en el calendari acadèmic de la UPV.
- Si es tracta d'assignatures de l'últim curs de la titulació (segon semestre) que tenen avançat el lliurament d'actes, has de consultar les dates concretes a la web del centre.

Quan em comuniquen si em puc presentar a l'acte extraordinari d'avaluació?

En un termini no superior a 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la finalització del termini establit per a la presentació, la direcció de l'estructura responsable del títol (ERT) pren la decisió i la comunica tant a l'estudiant com als docents responsables de les assignatures.
El docent responsable de l'assignatura t'ha de comunicar el contingut i l'abast de l'acte d'avaluació de la convocatòria extraordinària, com també les dates en les quals es durà a terme, en un termini no superior a 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució de la direcció de l'ERT.

Quina és la data límit de lliurament d'actes dels actes extraordinaris?

S'estableix en el calendari acadèmic universitari de cada curs i ha de ser com a màxim el 30 de setembre de l'any en curs.

Si no em concedeixen la possibilitat de presentar-me a l'acte extraordinari d'avaluació, puc recórrer contra aquesta decisió?

Pots presentar un recurs d'alçada contra aquesta decisió davant del Rectorat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació.