- -

Page tree

 Qui pot sol·licitar la revisió de la qualificació d’un acte d’avaluació?

 Només la pot sol·licitar l’estudiant i és voluntària.

Per a què serveix la revisió de la qualificació d’un acte d’avaluació?

 Serveix perquè l’estudiant puga rebre del docent explicacions sobre els criteris de valoració, puntuació i barems emprats.

Com i quan puc revisar la qualificació d’un acte d’avaluació?

El docent programa el lloc, les dates i els horaris de la revisió en dies hàbils consecutius després de la publicació provisional dels resultats. La data de revisió no pot començar abans de quaranta-vuit hores i ha de concloure com a màxim cinc dies hàbils després de la publicació provisional dels resultats.

 La revisió es fa en el campus en el qual l’estudiant estiga matriculat.

Tinc dret a obtenir un document acreditatiu d’haver assistit a la revisió de la qualificació d’un acte d’avaluació?

 A petició de l’estudiant, el docent expedeix un document acreditatiu de la presentació a la revisió en el qual ha de figurar:

 - Nom de l’estudiant, assignatura i prova.

 - Lloc, data i hora.

 - Si s’escau, la modificació de la puntuació.

 Aquest document és imprescindible per a presentar la reclamació de la qualificació d’un acte d’avaluació davant de la comissió de reclamacions d’avaluació del teu títol.

Quan s’han de publicar els resultats definitius de cada acte d’avaluació?

 Com a màxim, dos dies hàbils després de la data final de revisió.