- -

Page tree

 Què és un acte d'avaluació?

És qualsevol prova, exercici o examen la qualificació del qual influeix en la nota final de l'assignatura.

On s'especifiquen el sistema i els criteris d'avaluació de cada assignatura, els procediments de recuperació i, també, el professorat responsable?

En la guia docent de cada assignatura, que han d'estar aprovades abans de començar el curs. Aquests criteris d'avaluació no es poden modificar durant el curs.

On es publica el calendari i la data de realització d'exàmens?

Els períodes d'avaluació són aprovats per a cada curs acadèmic per cada estructura responsable del títol i figuren en la programació d'activitats acadèmiques de cada títol (PAT) que es publica a la web del centre abans del començament del període de matriculació de cada curs acadèmic. A més, en la intranet de cada assignatura també figuren aquests períodes d'avaluació.

Quina és la durada màxima d'un acte d'avaluació presencial?

La durada màxima és de quatre hores.

El professorat pot sol·licitar la identificació dels alumnes en qualsevol moment durant la realització d'un acte d'avaluació presencial?

Sí.

Quan es donen a conèixer els resultats dels actes d'avaluació?

En un termini màxim de 15 dies hàbils després de la realització.

Com es notifiquen els resultats dels actes d'avaluació, i també el lloc, la data i l'horari de la revisió?

Aquesta informació es publica a la intranet de cada assignatura i mitjançant un servei individualitzat de missatges (PoliformaT).

Els resultats dels actes d'avaluació es poden publicar sense el consentiment de l'estudiant?

Sí.

Quin sistema de qualificació s'aplica a la Universitat?

Entre 0 i 4,9 punts: suspens
Entre 5 i 6,9 punts: aprovat
Entre 7 i 8,9 punts: notable
Entre 9 i 10 punts: excel·lent
Matrícula d'honor: es pot atorgar a estudiants que hagen obtingut una qualificació igual o superior a 9,0, d'acord amb la normativa vigent (un màxim del 5% de l'alumnat matriculat en l'assignatura. Si la matrícula és inferior a 20 alumnes, sols es pot assignar una sola matrícula d'honor).

Quantes matrícules d'honor es poden atorgar en una assignatura?

El nombre de matrícules d'honor no pot excedir el 5% de l'alumnat matriculat en l'assignatura. Si la matrícula és inferior a 20 alumnes, es pot assignar una sola matrícula d'honor.

Quan s'assigna qualificació de no presentat/ada?

Significa que l'estudiant no ha sigut avaluat i s'assigna quan els actes d'avaluació en els quals l'estudiant ha participat comporten en conjunt menys del 20% de la valoració final de l'assignatura.

Durant quant de temps han de conservar-se els treballs, les proves escrites i els projectes?

Els treballs, les proves escrites i els projectes són custodiats pel professorat que té oficialment assignada la responsabilitat de l'assignatura corresponent fins a la finalització del curs acadèmic següent al curs durant el qual s'han presentat o realitzat.