- -

Page tree

 Quina finalitat tenen?                                                                                      

 Tenen la finalitat de fer front a situacions de necessitat econòmica o desemparament perquè ningú no quede exclòs de l’estudi a la Universitat per raons econòmiques. La UPV destina anualment una part del seu pressupost a donar cobertura a aquestes ajudes.

 A qui van dirigides?

 Van dirigides exclusivament a alumnat matriculat en estudis oficials impartits a la UPV, excepte estudis de doctorat, que siga nacional d’un estat membre de la Unió Europea o, en cas d’extracomunitari, que tinga la condició de resident a Espanya, amb autorització per a treballar.

Quan es convoquen?

Aquestes ajudes es convoquen durant el curs acadèmic. La convocatòria es pot consultar a la pàgina web del Servei d’Alumnat:

 Ajudes d’acció social

 Quan se sol·liciten?

 Se sol·liciten dins del termini establit en la convocatòria, normalment un mes comptador des de la data de la publicació.

 On s’ha de presentar la sol·licitud i com s’emplena?

 El model de sol·licitud està disponible a la intranet de l’estudiant a partir de l’obertura del termini establit en la convocatòria per a la presentació de sol·licituds (Sol·licitud de beques > Sol·licita ajuda d’acció social). La sol·licitud s’ha d’emplenar i presentar telemàticament.

 Quina documentació he d’aportar?

 Has d’aportar diversos documents (mitjançant un fitxer PDF adjunt) si estàs en alguna d’aquestes situacions:

 -    Alumnat extracomunitari: acreditació de la residència legal.

 -    Situació de discapacitat de la persona sol·licitant, del germà o fill de la persona sol·licitant.

 -    Conveni regulador (en cas de separació o divorci dels progenitors).

 -    Certificats de defunció o altres certificats.

 -    Documentació que acredita la independència familiar i econòmica:

 -     Certificat d’empadronament de la persona sol·licitant.

 -     Contracte de lloguer que cobrisca tot l’any o titularitat d’un habitatge.

 -     Certificat resum de l’IRPF (en cas de tenir l’obligació de presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques) o certificat d’imputacions íntegres.

Què subvenciona l’ajuda d’acció social?

 Aquesta ajuda cobreix l’import, total o parcial, de les taxes dels crèdits o assignatures, matriculats en primera i segona matrícula, necessaris per a obtenir la titulació, fins a un límit de 900 euros.

 Quins requisits he de complir per a obtenir una ajuda d’acció social?

 Has de complir els requisits econòmics i acadèmics següents:

 *    Requisits econòmics: no es pot superar el llindar econòmic de renda familiar establit en la convocatòria.

 -     Famílies d’un membre: 7.813 euros

 -     Famílies de dos membres: 15.080 euros

 -     Famílies de tres membres: 21.877 euros

 -     Famílies de quatre membres: 29.300 euros

 -     Famílies de cinc membres: 35.239 euros

 -     Famílies de sis membres: 42.271 euros

 -     Famílies de set membres: 49.303 euros

 -     Famílies de vuit membres. 56.449 euros

 A partir del vuitè membre, s’afegeixen 6.876 euros per cada nou membre computable.

 *    Requisits acadèmics

 -     Matricular-se en el curs acadèmic de la convocatòria d’un mínim de 40 crèdits, excepte en els casos següents:

 •     Si t’has matriculat de la totalitat de crèdits que et falten per a obtenir la titulació, per una sola vegada.

 •     Si per aplicació de la normativa de progrés i permanència no pots matricular-te de més crèdits.

 •     Si t’has matriculat en règim de dedicació a temps parcial (mínim: 30 crèdits).

 A més a més, l’últim curs has d’haver superat almenys 30 crèdits (màxim en tres cursos anteriors). Aquest requisit no es demana si aquest curs has cursat estudis no universitaris.

 Si l’últims curs la teua matrícula ha sigut inferior a 40 crèdits, el rendiment exigit és el següent: 70% en titulacions en branques d’enginyeria o arquitectura i 80% en les altres branques.

 Has de tenir en compte que, a l’efecte del mínim matriculat i superat, no computen els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.

Com m’assabente que m’han atorgat aquesta ajuda?

 La resolució de les ajudes es publica a la pàgina web del Servei d’Alumnat. La UPV comunica la resolució a les persones beneficiàries a través del correu electrònic que la Universitat posa a la seua disposició.

Si he sol·licitat una ajuda, he d’abonar l’import de la matrícula abans de la resolució de la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud no implica la suspensió de l’obligació del pagament en els terminis establits en el calendari acadèmic.

Si m’han concedit una ajuda i ja he pagat la matrícula, què he de fer?

 El Servei d’Alumnat procedeix, tan prompte com pot, al reintegrament de la quantitat amb dret a exempció sense que hages de sol·licitar-ho.

Si la concessió és conseqüència de la resolució d’una reclamació presentada, el reintegrament l’has de sol·licitar al teu centre d’estudis després d’acreditar la condició de persona becària.